Polityka ochrony prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU NEWS.INNTU.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Newsroom prowadzonego przez Inntu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, REGON 369840085, NIP 9571103979, zwaną dalej Administratorem.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Serwis –  serwis internetowy dostępny pod adresem https://news.inntu.pl/ za pośrednictwem którego umożliwia się Użytkownikom uzyskiwanie informacji, w tym w szczególności: pobieranie informacji, artykułów i materiałów prasowych (materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne), zamawianie newslettera oraz powiadomień o nowych publikacjach w Serwisie.
 2. Użytkownik – wydawca, dziennikarz, bloger i inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, uprawnione do korzystania z usług Serwisu wyłącznie w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Materiały  – wszelkie udostępniane w Serwisie materiały, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audiowizualne, w szczególności komunikaty prasowe, umieszczane przez Administratora.
 4. Usługa – dostarczanie Materiałów Użytkownikom Serwisu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

 

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu i udzielania Licencji na Materiały

 

 1. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga rejestracji w Serwisie i akceptacji Regulaminu.
 2. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem news.inntu.pl/subskrypcja.
 3. Rejestracja Użytkowników jest bezpłatna.
 4. Administrator udziela Użytkownikom: wydawcom, dziennikarzom, blogerom licencji (dalej: „Licencja”) na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • czasowe lub trwałe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach BETA, VHS, DVD, CD, blu-ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych,
  • rozpowszechnianie egzemplarzy Materiałów przez ich wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie,
  • rozpowszechnianie Materiałów w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w publicznej sieci Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych w ramach technologii WAP, SMS, MMS i IVR, w szczególności poprzez wyświetlanie na ekranie urządzeń mobilnych użytkownika końcowego.
 1. Licencjobiorcom i upoważnionym przez nich sublicencjobiorcom przysługuje prawo dokonywania przeróbek, w tym tworzenia opracowań Materiałów w sposób niezmieniający ich sensu oraz nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku i głosu utrwalonych w ramach Materiałów. Zakres przeróbek obejmuje w szczególności: 
  • tworzenie leadów, skrótów i streszczeń Materiałów,
  • zmiany formatów i kolorystyki (jeśli jest to uzasadnione wymogami technicznymi, w szczególności dostosowaniem Materiałów dla potrzeb urządzeń mobilnych),
  • zlecanie dokonywania takich przeróbek przez osoby trzecie oraz prawo korzystania z tych przeróbek na polach eksploatacji objętych Licencją.
 1. Licencjobiorcy oraz upoważnieni przez nich sublicencjobiorcy zobowiązują się wskazać  w eksploatowanym Materiale źródło pochodzenia Materiału w następujący sposób:  „źródło: news.inntu.pl”.
 2. Korzystanie z Materiałów przez Licencjobiorców w ramach Licencji oraz przez sublicencjobiorców w ramach sublicencji może następować wyłącznie w celu przygotowywania materiałów redakcyjnych, w tym artykułów i informacji, radiowych, telewizyjnych i ich rozpowszechnienia w mediach oraz archiwizacji. Materiały nie mogą być wykorzystywane do tworzenia innych baz danych niż archiwum opublikowanych Materiałów lub innych publikacji redakcyjnych, które zostały wytworzone z wykorzystaniem Licencji lub sublicencji przez danego Licencjobiorcę lub sublicencjobiorcę dokonującego archiwizacji.
 3. Materiały nie mogą być eksploatowane w sposób naruszający cześć, dobre imię lub renomę Administratora, w tym nie mogą być rozpowszechniane w jakiegokolwiek rodzaju publikatorach, których treść narusza dobre obyczaje.
 4. Uzyskanie Licencji przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 4, następuje pod warunkiem i z chwilą akceptacji przez Użytkownika Regulamiu.
 5. Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z każdego z Materiałów w okresie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) lat, licząc od daty udostępnienia go w Serwisie, która to data jest wskazana indywidualnie w odniesieniu do każdego Materiału w jego treści.
 6. W ramach Licencji Użytkownikowi przysługuje prawo udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Materiałów w zakresie Licencji, w tym na polach eksploatacji objętych Licencją. Sublicencjobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej będąca wydawcą prasowym, nadawcą radiowym, nadawcą telewizyjnym lub podmiotem prowadzącym działalność wydawniczą w zakresie mediów online.
 7. Użytkownik będący Licencjobiorcą i upoważnieni przez niego sublicencjobiorcy są uprawnieni do korzystania z Materiałów wyłącznie na warunkach, na jakich została udzielona Licencja i – odpowiednio – sublicencja, w tym na objętych Licencją i sublicencją polach eksploatacji, oraz do rozpowszechniania zarejestrowanego w Materiałach wizerunku i głosu osób fizycznych wyłącznie w ramach zgodnego z warunkami Licencji i sublicencji korzystania z Materiałów.
 8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Materiałów z naruszeniem warunków Licencji lub rozpowszechniania przez Użytkownika utrwalonego w Materiałach wizerunku lub głosu osób z naruszeniem warunków rozpowszechniania powyższych dóbr osobistych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu dokonanego naruszenia praw własności intelektualnej do Materiałów, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, oraz naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Materiałów z naruszeniem warunków Regulaminu, Licencja automatycznie wygasa z datą ujawnienia naruszenia, a Administrator może żądać natychmiastowego usunięcia kwestionowanych materiałów i opracowań.

 

 

§ 4

Rejestracja i Dane Osobowe

 

1. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się:

  • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  • oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  • ma świadomość, że Administrator przetwarza podane w formularzu dane osobowe w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem,
  • ma świadomość, że elementem Usługi jest otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Materiałów, w tym informacji handlowych wysyłanych przez Administratora.
 1. Administratorem danych osobowych jest Inntu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, w tym w celu obsługi konta Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w ust. 3 powyżej. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Reklamacje z tytułu działania Serwisu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres info@inntu.pl.
 2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera:
  • imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
  • dokładny opis i powód reklamacji.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie, w kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 2. Reklamacje składane do Administratora przez osobę niebędącą Użytkownikiem lub nie dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną w informacji e-mail. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania nie wyrazi sprzeciwu poprzez odesłanie informacji na adres info@inntu.pl.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

 

Gdańsk, 31.10.2023