Eko Dolina

Wróć do wszystkich klientów

Inwestycje w Eko Dolinie: lepszy odzysk surowców i mniej uciążliwości

Eko Dolina kontynuuje inwestycje, mające na celu lepsze zagospodarowanie odpadów i większy ich odzysk przy minimalizacji uciążliwości dla otoczenia.

Spółka planuje wybudowanie między innymi zamkniętej instalacji fermentacji metanowej wraz z kompostownią tunelową oraz rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych po mechanicznej obróbce. Obydwa wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przeszły już pozytywną ocenę formalną. Aktualnie trwają oceny merytoryczne i finansowe, a dalsze decyzje spodziewane są w najbliższych miesiącach.

– Celem projektu jest stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie zbieranych selektywnie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Odpady zostaną przetworzone na nawozy oraz biogaz, który następnie stanie się źródłem energii elektrycznej i cieplnej oraz stabilizat o wymaganych prawem parametrach – tłumaczy Marcin Paszkiewicz, Dyrektor Techniczny i Rzecznik Prasowy Eko Doliny.

Instalacje ograniczą brzydkie zapachy

Praca obu instalacji ma wpłynąć na zmniejszenie odorowości. W instalacji fermentacji metanowej będzie zachodził proces stabilizacji beztlenowej, w ramach którego odpady będą przetwarzane w szczelnie zamkniętych komorach fermentacyjnych. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko wydostawania się nieprzyjemnych zapachów do otoczenia.

W kompostowni tunelowej zachodzić będzie kompostowanie pozostałości po fermentacji oraz frakcji podsitowej powstałej w wyniku mechanicznej obróbki. Kompostowanie będzie odbywać się w zamkniętych i kontrolowanych warunkach. Tunelowa technologia pozwala na precyzyjne zarządzanie procesem kompostowania, w tym kontrolę emisji odorów poprzez systemy wentylacyjne i biofiltry.

– Nowe obiekty fermentacji metanowej oraz kompostowni tunelowej będą szczelne i zamknięte, co znacząco ograniczy emisję nieprzyjemnych zapachów – dodaje Marcin Paszkiewicz. – Zaprojektowane są one tak, aby skutecznie izolować procesy przetwarzania odpadów od otoczenia. Systemy wentylacji wyposażone w zaawansowane biofiltry zapewniające, że powietrze opuszczające instalacje będzie oczyszczone z substancji odorowych.

Spółka przewiduje, że nowoczesne technologie i szczelne systemy obróbki odpadów poprawią jakość powietrza w rejonie zakładu, a mieszkańcy odczują znaczną redukcję uciążliwości zapachowych. Wpływ inwestycji na środowisko, w tym na sytuację odorową, został szczegółowo przeanalizowany w Raporcie Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

– Analizy wykazały, że oddziaływanie zapachowe nowych inwestycji zamknie się na terenie, do którego spółka ma tytuł prawny. Sytuacja odorowa po wybudowaniu nowych instalacji ulegnie znaczącej poprawie. Nasze działania są ukierunkowane na oczekiwania mieszkańców zgłaszających występowanie nieprzyjemnych zapachów – wyjaśnia Marcin Paszkiewicz.

Rozpoczęcie prac już w 2024 r.

Spółka planuje rozpoczęcie inwestycji w czwartym kwartale 2024 r. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec 2026 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 140,5 mln zł. Spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 101 mln zł.

Na realizację pierwszego zadania związanego z budową instalacji fermentacji metanowej z kompostownią tunelową spółka złożyła wnioski o dofinansowanie w lutym 2024 roku, w ramach konkursu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” prowadzonego przez NFOŚiGW. W przypadku rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów Eko Dolina będzie ubiegać się o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - wniosek jest w trakcie opracowywania.

O spółce Eko Dolina

Spółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, Gminy Wejherowo, Gminy Miasta Sopot, Gmina Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo, Gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, skupiające się na potrzebie i właściwym sposobie segregacji odpadów.