Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wróć do wszystkich klientów

EPEC inwestuje - ekologicznie i ekonomicznie dla klientów

Nowa elektrociepłownia, farma fotowoltaiczna, likwidacja węzłów grupowych – to najważniejsze inwestycje, które realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Są one spójne z kierunkami rozwoju Elbląga oraz polityką ciepłowniczą kraju i UE. Prace są zaawansowane, a finansowanie – między innymi z zewnętrznych programów i dotacji.

Inwestycje, które prowadzi EPEC, wynikają ze strategii spółki na lata 2021-2025. Dokument określa główne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i są to m.in. modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa ekologicznych jednostek wytwórczych. Będą one spełnione poprzez budowę źródła ciepła skojarzonego z produkcją energii elektrycznej i magazynu ciepła, budowę farmy fotowoltaicznej, likwidację węzłów grupowych wraz z modernizacją sieci ciepłowniczych oraz rozbudowę infrastruktury OZE (odnawialne źródła energii).

– Celem strategicznych inwestycji, które w tym momencie realizujemy w EPEC, jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej spółki. Chcemy być bardziej ekologiczni i korzystni cenowo dla klientów – wyjaśnia Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Prace są zaawansowane. Zbliżamy się do końca najdłużej trwającego etapu, czyli zgromadzenia potrzebnej dokumentacji i pozwoleń. W roku 2023 planujemy oddać do użytku farmę fotowoltaiczną. Do końca roku 2025 planujemy ukończyć budowę nowego źródła ciepła oraz zakończyć projekt likwidacji stacji grupowych. Koszt tych inwestycji wyniesie około 97 mln zł. Rozbudowę infrastruktury OZE najpóźniej rozpoczniemy po roku 2025, jednak i dla tego projektu też już kompletujemy dokumentację.

Źródło ciepła wraz z magazynem ciepła 

To układ wysokosprawnej kogeneracji, który równocześnie będzie wytwarzał energię eklektyczną i ciepło. Powstaje on na terenie Ciepłowni Dojazdowa. Będzie składał się z trzech silników kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej około 14,5 MWt i mocy elektrycznej 13,5 MWe. Dodatkowo powstanie dobowy magazyn ciepła o pojemności 1200 m3. Częścią układu będzie także rezerwowy kocioł gazowy o mocy około 5 MWt.  

EPEC złożył już wniosek o pozwolenie na budowę elektrociepłowni. Aby to uczynić, spółka musiała przygotować szereg dokumentów i wykonać niezbędne prace, m.in. Studium Wykonalności, uzyskać Decyzję Środowiskową czy umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i przetargowej. EPEC podpisał również umowę z Polską Spółką Gazowniczą o przyłączenie do sieci gazowej, a także trwają rozmowy ze spółką Energa Operator o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na terenie Ciepłowni Dojazdowa spółka przeprowadziła badania geotechniczne, co skutkowało opracowaniem opinii geotechnicznej, niezbędnej, by zrealizować prace. Do Urzędu Regulacji Energetyki spółka złożyła wniosek o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.  

– Koszt tego projektu to około 60 mln zł. Pracujemy nad pozyskaniem dofinansowania z programu Ciepłownictwo Powiatowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił nasz wniosek i teraz trwają negocjacje umowy z NFOŚiGW – dodaje Andrzej Kuliński.  

Planowany termin zakończania inwestycji to czwarty kwartał 2025 r.  

Energia ze słońca, czyli farma fotowoltaiczna 

Drugim projektem, który również jest w zaawansowanej fazie realizacji, jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp, która powstaje na terenie tzw. Terkawki. Zainstalowane zostaną tutaj panele monokrystaliczne o wysokiej sprawności wynoszącej 20,8% oraz gwarancji liniowej uzysku mocy paneli – tzn. po 25 latach sprawności od wartości początkowej wyniesie nie mniej niż 84,8%. Inwestycja ta będzie kosztować około 7 mln zł.

Także i przy tym projekcie spółka złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę. Aby to uczynić, EPEC opracował Studium Wykonalności oraz pozyskał Decyzję Środowiskową i warunki zabudowy. Ważnym elementem projektu było podpisanie umowy z Gminą Miastem Elbląg na dzierżawę działki, na której stanie farma. Wiosną br. wyłoniono wykonawcę inwestycji w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Spółka wystąpiła do Energi Operator o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także wystąpiła do URE o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii eklektycznej.  

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej to pozytywne efekty ekologiczne  

W ramach tego projektu EPEC zlikwiduje sześć węzłów (stacji) grupowych zlokalizowanych przy ulicach Fromborskiej, Wybickiego, Myliusa, Broniewskiego, Szarych Szeregów i Kłoczowskiego. W miejsce dotychczasowych stacji spółka wykona węzły indywidualne wraz z preizolowanymi sieciami ciepłowniczymi. Dzięki temu straty ciepła na przesyle będą znacznie mniejsze. EPEC wyremontuje również trzy odcinki sieci kanałowej o łącznej długości 1,9 km w rejonie Placu Dworcowego, a także ulic Kłoczkowskiego i Myliusa oraz ul. Sadowej.  

– Projekt jest kolejnym krokiem ku unowocześnieniu elbląskiej sieci. Spowoduje także, że ciepło dostarczane przez EPEC będzie jeszcze bardziej ekologiczne – komentuje Andrzej Kuliński. – Likwidacja stacji grupowych pozwoli na redukcję strat ciepła, które teraz obserwujemy. Ponadto każdy z budynków będzie miał własny węzeł cieplny, co pozwoli na bardziej precyzyjne rozliczanie odbiorców ciepła oraz zamawianie takich usług jak Ciepło12.   

Inwestycja jest w fazie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji budowalno-wykonawczej. Ten projekt także ma szanse na pozyskanie dofinansowania z programu Ciepłownictwo Powiatowe. NFOŚiGW pozytywnie ocenił wniosek i trwają negocjacje umowy.  

Spółka planuje likwidację czterech kolejnych stacji znajdujących się przy ulicach Chełmońskiego (7a, 10a), Brzechwy i Barona. EPEC poszukuje dofinansowania na realizację tego zadania.  

Częścią projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych na pięciu budynkach EPEC znajdujących się przy ulicach Korczaka, Topolowej, Szarych Szeregów, Niepodległości, Donimirskich. Taka mini elektrownia fotowoltaiczna istnieje już na dachu biurowca EPEC przy ul. Fabrycznej. Energia wyprodukowana przez panele ma pokryć część zapotrzebowania EPEC na energię elektryczną, co wpłynie na zmniejszenie kosztów spółki. 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023-2025, a jej koszt wynosi około 30 mln zł.  

Ekologiczne plany po 2025 roku 

Plany związane z rozwojem EPEC nie kończą się na roku 2025. Przygotowana została koncepcja projektu “Zielona energia dla Elbląga”, który zakłada rozbudowę infrastruktury OZE. W ramach projektu planuje się powstanie układu wysokotemperaturowych pomp ciepła o mocy cieplnej 20MWt (co ciekawe, planuje się wykorzystać rzekę Elbląg jako dolne źródło dla tych pomp), nowa farma fotowoltaiczna o mocy około 10 MWp oraz elektrolizer i magazyn zielonego wodoru.  

– Mimo że rozpoczęcie tej inwestycji planujemy po roku 2025 r., już teraz kompletujemy dokumentację niezbędną do realizacji projektu oraz szukamy możliwości pozyskania finansowania – dopowiada Andrzej Kuliński. – Zależy nam na wprowadzaniu nowych technologii, bo jest to korzystne dla środowiska i kieszeni elblążan.  

 

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.