OZEOS

Wróć do wszystkich klientów

Zbigniew Kinal: Branża OZE liczy na szybkie wejście przepisów dotyczących umów PPA

Planowane zmiany w Prawie Energetycznym i Ustawie o OZE są wyczekiwane  na rynku. Z punktu widzenia sprzedaży zielonej energii ważną regulacją będzie unormowanie w przepisach umowy PPA – czyli sprzedaży zielonej energii od producenta prosto do konsumenta – komentuje Zbigniew Kinal, prezes OZEOS, firmy  specjalizującej się w kontraktowaniu energii z OZE w formule PPA. Zmian jest jednak więcej.

Dla firm, które na co dzień nie analizują szczegółowo rynku energii, zmiana ustawy o OZE w zakresie umów  PPA będzie potwierdzeniem, że ten rodzaj kontraktów opierać się będzie o standard zapisany w ustawie. To ważne, gdyż do tej pory umowy te były kształtowane całkowicie dowolnie. Dzięki zmianie ustawy wzrośnie bezpieczeństwo obu stron kontraktu, ponieważ prawo jasno określi, co ma się w nim znaleźć. Oczywiście przepisy pozostawiają swobodę rozwiązań dodatkowych, ale podstawowe zasady będą już określone.

- Ta zmiana daje szansę na większą rozpoznawalność rozwiązania, jakim jest zawarcie umowy PPA oraz wzrost zaufania do tego rodzaju umów – komentuje Zbigniew Kinal. - Umowy PPA z ciekawych, ale cały czas nieznanych w Polsce rozwiązań, staną się jednym z wielu rodzajów kontraktów energetycznych pozwalających kupić energię do firmy.

Ważną zmianą jest też konieczność zgłaszania zawartych umów PPA do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – to pokaże skalę stosowania tych rozwiązań, niezwykle korzystnych dla transformacji energetycznej gospodarki oraz rozwoju OZE oraz zmniejszenia emisji CO2. Dziś  o umowach PPA wiemy tyle, ile przekażą firmy w komunikatach PR czy giełdowych. Nowelizacja ustawy o OZE zmieni ten stan rzeczy.

 

Linia energetyczna z OZE do fabryki

- Drugą istotną zmianą będzie możliwość wybudowania własnej linii energetycznej łączącej OZE z odbiorcą – komentuje Zbigniew Kinal, prezes OZEOS. – Dziś jest to niemal niemożliwe. Własne połączenie, mimo koszów na jego wybudowanie – pozwoli na spore oszczędności na opłacie dystrybucyjnej, którą dziś pobierają Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego za przesyłanie energii poprzez ich sieci elektroenergetyczne. Jeśli jednak źródło zielonej energii będzie w pobliżu na przykład fabryki, to może zasilać ją bezpośrednio przez wybudowaną własną linię.

Zdaniem Zbigniewa Kinala, szersze wejście na polski rynek energetyczny rozwiązań promujących zakup energii elektrycznej prosto ze źródła – farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej, elektrowni wodnej albo biogazowni – oznacza, że warto będzie jeszcze lepiej dopasowywać profile produkcji zielonej energii, zwłaszcza zależnej od pogody, do profilu zużycia przez przedsiębiorstwo.

- Zgodnie z danymi, które opracowujemy za pomocą platformy OZEOS możliwe jest osiągnięcie dopasowania produkcji do zużycia nawet w 80 procentach – mówi Zbigniew Kinal. – Oczywiście mówimy tu o miksie różnych źródeł.

Brakującą zieloną energię uzupełnia produkcja z elektrowni konwencjonalnych. Im lepsze dopasowanie zielonej energii do profilu odbiorcy, tym mniejszy udział energii z paliw kopalnych i mniejsza emisja CO2.  Tym dopasowaniem zajmuje się dla odbiorcy tzw. POB - Podmiot Odpowiedzialny z Bilansowanie.

Wyłączenia OZE – co z odszkodowaniami?

- W zmianach ustaw energetycznych nie można pominąć jeszcze  jednej kwestii – zaznacza  Zbigniew Kinal z OZEOS. – Przedsiębiorstwa zarządzające sieciami energetycznymi będą mogły wyłączyć źródła OZE, a nawet magazyny energii, jeśli dojdzie do zbyt dużej produkcji energii zagrażającej stabilności sieci energetycznej. Za to wytwórcy będą otrzymywali odszkodowania. W mojej ocenie jest to ważny element Umowy PPA dla odbiorców, w sytuacji kiedy odbiorcy w związku z włączeniami OZE nie otrzymają zamówionej ilości zielonej energii. To ważny element do uzgodnienia tego w treści kontraktu PPA.

Co wg projektu nowelizacji ustawy OZE powinno się znaleźć w umowie PPA?

Projekt nowelizacji ustawy OZE definiuje elementy, które powinny znaleźć się  w umowie PPA. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa energetycznego, umowa sprzedaży powinna zawierać postanowienia określające:

  1. miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość tej energii w podziale na okresy umowne,
  2. moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
  3. cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
  4. sposób prowadzenia rozliczeń,
  5. wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
  7. okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania oraz pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego.
  8. rodzaj odnawialnego źródła energii, z którego wytworzono energię elektryczną stanowiącą przedmiot umowy - element dodatkowy zawarty w 2e do art. 5 ustawy.

O OZEOS

Nowa technologa dla umów PPA

OZEOS oferuje usługi w zakresie łączenia wytwórców energii OZE z odbiorcami. W tym celu firma stworzyła platformę technologiczną łączącą tych, którzy chcą zabezpieczyć cenę energii w długim okresie w ramach modelu PPA (Power Purchase Agreement) z wytwórcami energii OZE.

Dzięki swym funkcjonalnościom OZEOS pomaga obniżyć koszty działania fabryk, firm usługowych, innych przedsiębiorstw zużywających rocznie więcej niż 1000 MWh. Zastosowane algorytmy umożliwiają bowiem zawarcie długoterminowych kontraktów PPA, które dają gwarancję wolumenu energii dla odbiorców, a wytwórcom stabilną cenę. OZEOS pomaga również w zawarciu kontraktu dla źródła OZE, dzięki któremu wytwórca będzie mógł uzyskać finansowanie z banku pod budowę instalacji OZE.

Zarząd OZEOS

Firma OZEOS powstała w 2021 roku. Zarządzają nią: Zbigniew Kinal i Krzysztof Komosa – - doświadczeni menadżerowie z branż energetyki oraz finansów.

Inwestor

Finansowania na budowę i rozwój platformy online OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

https://www.ozeos.pl/